RSS Ochrana osobných údajov GDPR Ochrana osobných údajov GDPR Ochrana osobných údajov GDPR Ochrana osobných údajov GDPR Ochrana osobných údajov GDPR

Aktuální nabídku realit naší kanceláře najdete na portálu AReality.sk. Službu Moja Realitka přináší AReality.sk - největší nabídka nemovitostí na Slovensku.

Ochrana osobných údajov GDPR

BDZ, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

1. Obsah a účel tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov poskytnutých nám:
– našimi klientmi
– záujemcami o naše služby a produkty
– návštevníkmi našich webových stránok www.bdzsro.sk a kosenie-pb.sk

Účelom tohto dokumentu je zoznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť vám informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Sme radi, že nám dôverujete a svoje osobné údaje nám poskytujete. Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR – https://dataprotection.gov.sk/uoou/  - link na informácie priamo z úradu na ochranu osobných údajov)

V prípade že na našich stránkach sa nachádzajú aj odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov. Naše vyhlásenie o spracovaní osobných údajov sa na stránky iných prevádzkovateľov nevzťahuje. Napriek kontrole obsahu linkovaných stránok nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Nami poskytované služby nie sú určené pre osoby do 18 rokov. Ak pokračujete v prezeraní našich stránok alebo využijete ktorýkoľvek z kontaktných a registračných formulárov na stránke, potvrdzujete dobrovoľne, že máte viac ako 18 rokov.


2. Správca osobných údajov
Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

BDZ, s. r. o.   Družobná 69, Bratislava 82106,     IČO: 46614842   DIČ: 2023480910

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, v oddiel sro, č. vložky 80825/B

Za sprostredkovateľa koná: Iveta Bočeková, č. OP: EB495443, tel. 0940 798 987, bdzsro@gmail.com

(ďalej iba “Správca”)


3. Aké osobné údaje štandardne spracovávame

-          V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľ:

-          Meno

-          Priezvisko, rodné priezvisko

-           Adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ)

-           Adresa na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska

-          Rodné číslo

-          Dátum narodenia

-          Číslo dokladu preukazujúce totožnosť

-           Fakturačná adresa

-          Adresa realizácie služby

-           kontaktný e-mail

-           telefónne číslo (alebo viac čísiel, ak ich poskytnete)

-          V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu:

-           Meno a Priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi o naše služby

-           Obchodné meno spoločnosti, resp. názov

-           Sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu

-           IČO, DIČ, IČ DPH

-           Adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

-          kontaktný e-mail

 

Ďalej spracovávame , informácie o požadovaných  službách súvisiace s poskytovanými službami správcu, osobné údaje poskytnuté v priebehu individuálnych stretnutí a konzultácií. Listy vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom sprostredkovania predaja, kúpi alebo nájmu. Fotografie a videá nehnuteľností. a dokumenty nevyhnutné k spracovanie dokladov potrebných na riadny prevod nehnuteľnosti ako doklad o veku nehnuteľnosti (stavby), kolaudačné rozhodnutie, nadobúdaciu zmluvy, doklady preukazujúce vlastníctvo k nehnuteľnosti.

 

Nespracovávame “citlivé osobné údaje”
Citlivé osobné údaje sú podľa GDPR špeciálna kategória osobných dát, ktoré podliehajú osobitnej ochrane. Sú to napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii, trestných deliktoch, právoplatnom odsúdení, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstvo v odboroch.


4. Ako osobné údaje získavame
Za akým účelom a ako sú osobné údaje spracovávané
Ako sú osobné údaje sprístupnené tretím stranám

4a. Prezeranie našich webových stránok

Pri vašom samotnom prezeraní našich webových stránok. Kontaktné formuláre na webových stránkach

V prípade vyplnenia niektorého z kontaktných formulárov pre priamu komunikáciu s našou spoločnosťou spracovávame oproti bodu 4a naviac Meno, Priezvisko, e-mail a telefón z dôvodu, aby sme vás spätne mohli kontaktovať a zodpovedať vaše otázky. Kontaktný formulár vytvorí e-mail a zašle ho na náš mailserver. Prístup k týmto e-mail službám majú len konatelia spoločnosti.
Na službách ktoré si u nás objednáte spolupracujeme s rôznymi externými subdodávateľmi (napríklad:  súdny znalci, finančný sprostredkovatelia, stavebné firmy) (viď: Spracovatelia tretích strán ). Spoločnosť BDZ, s.r.o.  sama vyberá a určuje subdodávateľov pre vás v snahe zabezpečiť službu v čo najvyššej kvalite. Pre účely zabezpečenia požadovanej služby je preto potrebné poskytnutie vašich osobných údajov aj týmto externým subdodávateľom. Hlavne musia zapracovať vaše osobné údaje na samotný spracovávaný dokument na identifikačné údaje objednávateľa alebo vlastníka a pod.. Zároveň vás môžu podľa potreby priamo kontaktovať pre zodpovedanie otázok súvisiacim priamo s vašou zákazkou.

 

4b. Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedeného spôsobu v bode 4a môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo e-mailom, sms-správou, alebo inými komunikačnými nástrojmi (napr. Skype, FB messenger a pod…) Podľa uváženia následne tieto kontakty podľa účelu zapracujeme do našich systémov spracovávania osobných údajov obdobným spôsobom ako v predošlých bodoch.


5. Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďaľšie osoby, spoločnosti alebo služby (ďalej len externista), ktoré sú z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii spracovateľov . Ide hlavne o účtovníctvo, administratívne a asistentské služby, softwarových aplikácií, online služieb a externí subdodávatelia pri spracovávaní samotných znaleckých posudkov, finančný sprostredkovatelia. Spoločnosť BDZ zodpovedá za to, komu vaše osobné údaje zveruje a vyberáme si preto overených partnerov na spoluprácu, s ktorými máme podpísané spracovateľské zmluvy o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávený predloženie osobných údajov vyžadovať.


6. Spracovanie osobných údajov pre splnenie daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov

Popri legislatíve o ochrane osobných údajov platí aj ďalšia legislatíva. Kvôli splneniu aj týchto predpisov, hlavne z oblasti účtovníctva a daňového práva spracovávame v prípade, ak ste našimi klientami údaje, ktoré sú legislatíva predpisuje uvádzať na faktúrach v účtovníctve.


7. Uchovávanie dát

Spoločnosť BDZ,s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.


8. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu pre marketingové účely

V prípade, že nie ste naším klientom, tak podľa zákona je zasielanie informácií o nových článkoch na blogu, nových ebookoch, (hoci sú aj poskytované zadarmo) považované za obchodné oznámenie. Rovnako za obchodné oznámenie sa považuje zasielanie informácií o našej novej ponuke produktov a služieb (napríklad pridávanie nových ponúk nehnuteľností do katalógu a referencií realizácií na web). Prípadne ďalšie podobné oznámenia. Preto všetky takéto oznámenia vám zasielame iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na našich webových stránkach na to slúžia zaškrtávacie tlačítka pri webových formulároch alebo príslušný odkaz v e-mali.

Údaje napísané vo vašich referenciách alebo nahraté vo videoreferenciách, ktoré zverejňujeme na webe za účelom prezentácie našich služieb a produktov spracovávame iba s vašim súhlasom. Rovnako fotografie a videá z rôznych nami usporiadaných živých akcií alebo obhliadok nehnuteľností, na ktorých sa môže nachádzať vaša osobná fotka.

Pred tým, ako nám váš súhlas dáte, vás budeme vždy informovať o tom, na aké údaje a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa tento súhlas bude vzťahovať.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ale niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho predpisu, budeme pre tieto účely údaje spracovávať aj po odvolaní vašeho súhlasu, pretože k takýmto účelom nie je potrebný súhlas.


9. Ďalšie vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

9a. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako sa ich spracovávame.

9b. Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. S prihliadnutím k účelu spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia v ktorom uvediete úplné údaje.

9c. Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva (napríklad povinnosť archivácie účtovnícva). Tieto výnimky sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.

9e. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

9e. Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo požadovať od nás, aby sme vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.

9f. Právo namietať
Ak osobné údaje spracovávame pre účely oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovávaniu. V tomto prípade ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami, tak nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje.
Ak spracúvame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu a namietate voči tomuto, tak ukončíme ďalšie spracovanie osobných údajov pre tento účel.

9g. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť BDZ, s.r.o. sa snaží s vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu napravili. Ďakujeme.


Cookies

Google cookies
Naše webové stránky používajú Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-Adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriadovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade, že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-Adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie naších webových stránok v plnom rozsahu. Používanímnaších webových stránok dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.
Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook cookies
Facebook “Cookies” používa, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné weby a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získava, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Viac podrobností nájdete priamo na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter. Súvisiace služby poskytujú tieto spoločnosti:

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, LinkedIn, Google+ alebo Twitter, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, LinkedIn, Google a Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa LinkedIn o ochrane údajov/súkromia:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Upozornenie poskytovateľa Google o ochrane údajov/súkromia:
https://policies.google.com/privacy

Upozornenie poskytovateľa Twitter o ochrane údajov/súkromia:
https://twitter.com/privacy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, máte tieto možnosti. Odhláste sa z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si zapnite v prehliadači režim “utajenej identity” (môže sa to volať inak, napr. režim “inkognito”). V súčasnosti väčšina prehliadačov takúto možnosť ponúka.


Účinnosť tohto dokumentu nadobúda 24.5.2018. Spoločnosť BDZ,s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohto dokumentu na základe zmien legislatívy a zapracovania nových služieb, ktoré spoločnosť začne v budúcnosti používať.

realitný maklér, reality, byt, dom, nehnuteľnosti, predaj, kúpa bytu, predaj bytu